تبدیل عکس های معمولی و تبدیل عکس گرفته شده با دوربین در همان لحظه