دفترچه یاداشتی که همیشه و هر جاا در دسترس شماست حتی بدون نصب بودن برنامه آن.شما فقط اطلاعات محرمانه خود را در آن ثبت کنید و بفرستید به گاوصندوق شخصی که برنامه برای شما در اینترنت میسازد