تصاویر ما با هر گوشی که فکرش رو میکنید جواب میده و کیفیت افت نمیکنه