قابلیت حل اکثر فورمول های ریاضی .قابلیت نوشتن ترسیمی بدون تایپ . شما مینویسی و برنامه جواب را به شما میده