ثبت درامد و هزینه های شما و خرج های شخصی و ثبت بددهکاران و ثبت اشخاصی که نسیه برده اند.حساب تمام تراکنش ها